Gitar Araştırmanın Amacı, Önemi, Modeli ve Yöntemi

Kültür, değişen koşullara paralel olarak sürekli devingenlik göstermektedir (Güvenç, 2011: 132–133).
Dolayısıyla kültür ürünlerinden biri olan müzik de değişen koşullarla paralel bir değişim göstermektedir.

Gitarın Türkiye’ye girerek yaygınlaşması süreci, tam da bu noktada, kültürel değişim olgusunun bir yönünü
anlamlandırma çabasına ışık tutmaktadır. Kökeni Batıya dayanan gitar, Türk müzik kültürüne adapte edilirken,
Anadolu müziksel öğelerinin kullanılması sonucu bir takım performans, düzenleme ve imalat farklılıkları ortaya
çıkmaktadır.

Araştırmanın amacı, Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi ve sonrasında bir Batı çalgısı olan gitarın
Anadolu müzik kültürüne adapte edilerek kullanılmasını sağlayan sosyo-kültürel nedenleri ve bu adaptasyon
sürecinin ne şekilde gerçekleştiğini tarihsel bilgilerin de ışığında analiz etmektir

Araştırmanın Önemi

Yapılan bu çalışma, tarihsel verilerin de yardımıyla, Türkiye’deki gitar edebiyatını ve kullanımındaki değişkenleri
sosyo-kültürel boyutlarıyla ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu araştırmanın önemi, sosyo-kültürel
bağlamdaki köklü değişimlerin müziğe olan etkisini, tarihsel olgular ışığında göstermesinden ileri gelmektedir.
Bu yönüyle çalışma, sosyolojik ve etnomüzikolojik bir yöne sahiptir.

Türkiye’de yapılan müzikolojik çalışmaların büyük kısmı genellikle yalnızca tarihsel yöntemlere dayanmaktadır.
Sözgelimi Cem Behar’ın “Ali Ufki ve Mezmurlar”; Murat Bardakçı’nın “Fener Beylerine Türk Şarkıları”; Recep
Uslu’nun “Selçuklu Topraklarında Müzik” gibi eserleri, Osmanlı ya da Selçuklu müziğinin tarihsel boyutunu
aydınlatmaya yöneliktir.

Cavidan Selanik, İlhan Mimaroğlu, Ahmet Say, Gonca G Tohumcu, Cemal Yurga gibi
yazarlar ise, Uluslararası Sanat Müziği tarihi alanındaki tarihsel müzikolojiye yönelik çalışmalar yapmışlardır.
Ancak tarihsel olguların sosyo-kültürel bir arka planı bulunmaktadır.

Bu çalışmada müzik, kültür ve kültürel
değişim ilişkisine örneklerle ışık tutulacağı için, Türk müzikoloji literatürüne önemli bir katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Bu tür çalışma örnekleri, bu alanda yapılacak benzer çalışmalara da ışık tutması ve
araştırmacıları yeni perspektiflere yöneltmesi bakımından önem taşımaktadır.

1.3. Araştırmanın Modeli ve Yöntemi
Bu araştırmanın modeli genel tarama modelidir. Konuya ilişkin tarihsel ya da güncel olgu ve olaylar, olduğu gibi
taranmakta ve bu tarama üzerine kuram ve kavramlar geliştirilmektedir. Bu tarama modeline uygun nitel bir
araştırma yapılmıştır.

Bu nitel araştırma biçiminin içerisine gözlem, görüşme, tarihsel literatür taraması gibi
yöntemler girmektedir. Kültür yaşayan bir olgu olduğundan ve sürekli devinim gösterdiğinden dolayı, kültürel
analiz yapabilmek için araştırmada kaynaklardan yola çıkılarak tarihsel yöntemin yanı sıra tarama, gözlem ve
görüşme gibi nitel araştırma yöntemleri tercih edilmiştir.

Bu çalışmada iki yıl boyunca tarihsel yöntem, literatür
tarama, görüşme ve gözlem yöntemiyle, gerek tarihsel gerekse de güncel olgu ve olayların konuya ilişkin (gitar

Anasayfa